นางสาวรัตนาพร แก้วขาว

ตำแหน่ง หัวหน้างานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

วุฒิการศึกษา ค.อ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม

" สร้างมนุษย์สัมพันธ์ คนที่ประสบความสำเร็จในการทำงานหรือในชีวิต มักเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์หรือคนที่ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้ ยิ่งการเป็นผู้บริหาร ก็จะต้องทำงานร่วมกับคน กล่าวคือถ้าต้องการตำแหน่งที่สูงขึ้น จะต้องทำอย่างไรให้ลูกน้องดัน เจ้านายดึง ดังนั้น หากอย่างมีความสุขในที่ทำงาน เราต้องเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น กล่าวคือ ต้องเป็นคนที่เอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นคนเห็นใจหรือใส่ใจในผู้อื่น "

ดร.มนต์ชัย พงศกรนฤวงษ์

ผู้ช่วยงาน

นางสาวมินตรา บุตรดี

เจ้าหน้าที่งาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้

เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และ

ประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

2. วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ

อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา

3. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม และ

สิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการของคร

และบุคลากรทางการศึกษา

4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

6. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย